A) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren ve ilgili ülke mevzuatı gereğince banka veya kredi vermeye yetkili kuruluş olan dar mükellef kurumlardan kullanılan krediler için yapılan faiz ödemeleri üzerinden 5520 sayılı KVK’nın 30’uncu maddesi kapsamında % 0 tevkifat yapılır.

– Yurt dışından kredi temin edilen bu kurumun faaliyette bulunduğu ülke mevzuatına göre kredi kuruluşu olarak kabul edilmesi durumunda mahiyet itibarıyla BSMV’nin kapsamında değerlendirilebilecek bir işlem söz konusu olacaktır.

– Kurumun, faaliyette bulunduğu ülke mevzuatına göre kredi kuruluşu olarak kabul edilmesi durumunda söz konusu işlem mahiyeti itibarıyla BSMV’nin kapsamında değerlendirileceğinden yurt dışı kredi kullanımı, 3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olacaktır.

– Söz konusu krediye ilişkin olarak kredinin kullanılmasına aracılık eden banka tarafından yürürlükteki oranlara göre (vadesine göre %0 – %3) kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılması gerekmektedir.

B) Yurt dışından kredi temin edilen firmanın faaliyette bulunduğu ülke mevzuatına göre kredi kuruluşu olarak kabul edilmemesi veya sadece ilişkili kurumlara kredi temin eden bir kurum olması durumunda kullanılan krediler için yapılan faiz ödemeleri üzerinden 5520 sayılı KVK’nın 30’uncu maddesi kapsamında % 10 tevkifat yapılması gerekmektedir.

– Söz konusu firmanın kredi verme işlemi nedeniyle faaliyette bulunduğu ülke mevzuatına göre kredi kuruluşu olarak kabul edilmemesi durumunda kredi verme işlemi mahiyet itibarıyla BSMV’nin konusuna girmemektedir.

– Bu durumda kredi üzerinden hesaplanan faiz tutarları 3065 sayılı Kanunun (1/2) maddesine göre katma değer vergisine tabi olacak olup; faiz tutarları üzerinden hesaplanan KDV’nin mezkûr Kanunun 9’uncu maddesi gereği kredi kullanan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

– Söz konusu krediye ilişkin olarak kredinin kullanılmasına aracılık eden banka tarafından yürürlükteki oranlara göre (vadesine göre %0 – %3) kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılması gerekmektedir.

Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 17.01.2017 tarih ve 14801 sayılı Özelge.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü