Vergi Revizyonu ve Risk Tespiti:
Vergi denetimi yapmak suretiyle şirketinizin vergisel olarak tüm kayıtları incelenmek suretiyle, hesaplarınızın muhasebe uygulamaları genel tebliğine ve vergi mevzuatına uygunluğu araştırılır, hesaplarınızın olası bir vergi incelemesinde karşılaşabileceğiniz ve tenkit edilebilecek hususlar yönünden kontrolü yapılır, muhtemel vergi tasarruflarınız ve potansiyel vergi riskleriniz raporlanmak suretiyle sizlere bildirilir.

Mevzuat Uyum Hizmeti
Bilanço, mizan ve beyannameleriniz ile hesaplarınız denetlenerek mevcut vergi yasaları, güncel tebliğ, özelge ve sirkülerler kapsamında hatalı olan uygulamalarınız tespit edilerek mevzuata uygun hale getirilir ve vergi riskiniz azaltılır. Yine bu kapsamda vergi kanunlarında lehinize olan ve size vergi tasarrufu sağlatacak uygulamalar, uzman kadrolarımızca vergi kanunlarındaki alternatif uygulamalar değerlendirilerek sizlere tavsiye ve önerilerde bulunulur.

Vergi Planlaması
İyi bir ticari danışman az vergi ödeten değil kanunlardaki tüm avantajları kullandırandır. Türk vergi sisteminde tanınan haklardan ve kolaylıklardan kimi zaman bilgi eksikliğinden, kimi zaman zamanında müdahale edilemediğinden mükellefler tarafından yararlanılamamaktadır. Ekibimiz de bu kapsamda vergi kanunlarında yer alan avantajları(istisna, muafiyet, indirim ve teşvikler) sizin uygulamalarınız kapsamında detaylı bir şekilde tüm süreçleri kapsayacak şekilde size rapor ederek, vergi yükünüzü minimuma indirmeye çalışmaktadır.

Vergi İnceleme Danışmanlığı
Genel itibariyle beyan esasına dayanan vergi sistemimizde, yükümlü beyanlarının doğruluğunun araştırılması, tespiti ve sağlanmasına yönelik olarak, vergi incelemesi yapmaya yetkili kamu denetim elemanları tarafından yürütülen vergi incelemeleri sırasında ve/veya belirtilen incelemeler sonucunda vergi idaresince salınacak her türlü vergiler ve cezalar sebebiyle oluşacak uyuşmazlıkların yasal olarak belirlenmiş idari süreçlerde (tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma gibi) sonuçlandırılması ve bu konuda ihtiyaç duyulacak diğer desteklerin (temsil dahil) verilmesi, bu hizmetlerimizin çerçevesini oluşturmaktadır.

Bu kapsamda;İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,
Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,
İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve sunulması,
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü,
Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,
Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

İş Takibi
Mükellefler ile vergi idaresi arasında gerek mükellefiyete ilişkin, gerekse vergi inceleme süreciyle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla (düzeltme, uzlaşma, pişmanlık vb.) sonuçlandırılması her zaman mümkün olmamaktadır. Belirtilen uyuşmazlıklarda ve idari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. Söz konusu anlaşmazlıkların çözümü konusunda vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde yapılacak başvurular ve süreçlerin takibi konusunda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

İzahata Davet Talebi Hizmetleri
482 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği ile vergi denetim sürecini hızlandırmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla izaha davet müessesesi getirilmiştir. İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dâhilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır. Bu kapsamda sizlerden vergi idaresinden talep edilecek olan izahat talepleri konusunda vergi kanunlarına ve diğer yasal düzenlemelere hâkim olan kadromuz sizlere gerekli desteği sağlayacaktır.

Yurtiçi- Yurtdışı Şirket Kurulumu ve Tasfiye İşlemleri
Türkiye’de yatırım yapmayı ve faaliyet göstermeyi planlayan yerli ve yabancı ortaklı şirketlere, baştan sona, tam kapsamlı ve detaylı yurtiçi ve yurtdışı şirket kurulumu hizmetleri sunmaktadır;

Anonim Şirket, Limited Şirket, Yabancı şirketlerin Türkiye Ofisleri, İrtibat Bürosu.

Hizmetlerimiz ayrıca; Ana sözleşmelerin hazırlanmasını (veya değişiklik yapılması), Ticaret siciline tescil ve ilan edilmesini, vergi dairesi, SGK ve diğer kamu kurumlarına kayıt işlemlerinin yapılmasını, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku ile bunların uygulaması hakkında danışmanlığı kapsamaktadır.

SGK Teşvik Danışmanlığı
Profesyonel kadromuzdan alacağınız destek ile 6111 sayılı İşveren Prim Payı Teşviki, 687 sayılı Teşvik Kanunu ve yürürlükteki diğer SGK teşviklerinden geliştirdiğimiz program sayesinde anında hesaplanacak potansiyel güncel teşvik miktarınız belirlenecek ve geriye dönük iade haklarınızdan yararlanmanız sağlanacaktır.

6111/4447-Geçici 10.madde TEŞVİKİ
Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Teşvikten Faydalanma Şartları Nelerdir?

4447 S.K.MD. GEÇİCİ 10 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

  1. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle,

  1. b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,
  2. c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için on iki ay süreyle,

  1. d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır.

4447 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 19’UNCU MADDE TEŞVİĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

a- İşçinin, Kuruma (İŞKUR’a) kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınması,

b- İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun

4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik

Kurumuna bildirilmemiş olması,

c- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması, d- İşçinin işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, kaydıyla, bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.

Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.


Konkordato (İflas Anlaşması) Danışmanlığı

Konkordato Nedir?

Konkordato, borçlunun yaptığı teklifin nitelikli çoğunlukta (%50+1) alacaklılar tarafından kabul edilmesi ve mahkeme tarafından karar verilmesi sonucu, kendisine uygun koşullar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan bir hukuki imkândır. Aslında iflas anlaşması, borçlu ile alacaklılarının kanunda belirtilen şartlarda ortaya çıkan bir anlaşmadır.

Konkordato hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyan bir müessesedir.

3’tür iflas anlaşması vardır.

Vade Konkordatosu: Borçların belli bir vadeye yayılmasını öngörülür. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara projede belirtilen vadelerde ödenir.

Tenzilat Konkordatosu: Borçların belli bir oranının ödenmesi projede öngörülür. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara tenzilatlı haliyle borcun vadesinde ödenir.

Karma Konkordatosu: Hem tenzilat hem de vade uzatımı ön gören konkordatodur. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara tenzilatlı haliyle iflas anlaşması projesinde belirtilen vadelerinde ödenir.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir?(İcra İflas Kanunu Madde 286)

 

  1. a) Konkordato Ön Projesi: Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi hakkında daha detaylı bilgi için web sitemizden bilgi alabilirsiniz.
  2. b) Borçlunun mal varlığının durumunu gösterir belgeler: Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
  3. c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
  4. d) Proje Teklifi ile Borçlunun Malvarlığının Karşılaştırıldığı Tablo:Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
  5. e) Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Mali Raporlar: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği konusunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları. Daha önce sadece küçük işletme dışında kalanlara zorunlu olan bu rapor, 06.12.2018 tarihli değişikle, konkordatoya başvuran herkes için bu rapor zorunlu hale gelmiştir.

Konkordato Şartları Nelerdir

Borçlu vadesi gelmiş bütün borçlarını ödemek zorunda bırakıldığında, borçlunun elindeki mevcudu bu borçları ödemeye yetmeyeceğinden kanun koyucu konkordato prosedürünü hükme bağlamıştır. Ekonomik kriz, piyasa şartlarının elverişli olmaması, alacakların tahsil edilememesi gibi nedenlerle borçlunun mali durumunun bozulmasıyla konkordato şartları oluşmuş olur.

Konkordato talebinin uygun olup olmadığına dilekçe ekinde sunulan eksiksiz hazırlanmış konkordato ön projesi raporu (bazı mahkemeler bu incelemeyi bilirkişilere yaptırabildiklerinden ön projenin uzman kişilerce hazırlanması gerekir) nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Mali Raporların incelenmesi sonucu karar verilir. Talep uygun görülürse mahkeme borçluya en fazla 5 (3+2) aylık bir geçici mühlet verir ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip en fazla üç kişiyi komiser tayin eder.

Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi

Mahkeme borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastın olup olmadığına göre karar verir. Bu sürecin yönetilmesi oldukça önemli bir konu olduğundan birçok firma bu süreçte danışmanlık almaktadır.

Komiser konkordatoya ilişkin bütün belgeleri dikkate alarak, konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi eder ve durumu ilgili mahkemeye bildirir. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve her hâlde mühlet içinde kısa bir zamanda kararını verir.

Konkordatonun Kabulü Şartları

Yukarıdaki hükümler dairesinde yapılan konkordato teklifi mahkeme tarafından işletmenin faaliyetlerinin devamının borçlarını düzenli ödeme yolunda olumlu sonuçlar verdiğinin komiserin raporuyla ortaya konulması, ön projede belirtildiği gibi şirketin iflasından daha iyi sonuçlar elde edilmesi, borçlu tarafından sunulan ön projeye uygun davranılmaya çalışılması, konkordatonun amaçlarından kasti olarak kötü niyetli hareketlerin borçlu tarafından ortaya konulmaması gibi sonuçlarla kabul edilir.

Aşamalarla Konkordato Süreci

Konkordato Ön Projesi ve Makul Güvence Raporunun Hazırlanması

Konkordato Dilekçesinin Mahkemeye Sunulması

Konkordato Masraflarını İçerir Tensip Tutanağının Tebliği

Konkordato Masraflarının Vezneye Yatırılması

Mahkemece Geçici Mühlet Kararı Verilmesi ve Konkordato Komiseri veya Komiserlerinin Atanması

5 aylık süre sonunda Mahkemece Kesin Mühlet Kararı Verilmesi

Alacaklılar Toplantısı

Konkordato Tasdiki ve İlanı

Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları

Konkordatonun Feshi

Danışmanlık Verilerimizden Yola Çıkarak İllere Göre Mahkemelerin Verebileceği Konkordato Masrafları ve Başvurulacak Mahkeme Bilgileri

Bu bilgileri sağlamamızın nedeni yanlış mahkemeye başvurmanızı engellemektir. Çünkü Konkordato süreci hassas bir süreçtir. Özellikle küçük illerde kısa sürede duyularak alacaklıların harekete geçmesini sağlayabilir. Bu nedenle süreç başlangıcından kesin mühlet kararı alınıncaya kadar titizlikle yürütülmelidir.

-Şirket Büyüklüğüne ve İl Koşullarına Göre belirlenen Konkordato Komiser Giderleri

Konkordato komiser sayısı şirket aktif büyüklüğü ve yıllık cirosuna göre mahkemece 1,2 veya 3 kişi olarak belirlenebilir. Genelde mahkemeler küçük ölçekli işletmeler için 1, orta ölçekli işletmeler için 2, büyük ölçekli işletmeler için 3 kişi olarak belirlenebilir. Komiser ücreti ise il koşullarına göre asgari aylık 1000-TL olarak mahkemelerce takdir edilmektedir. Konkordato ilan eden şirketten komiser ücretlerini 5 aylık peşin olarak ödemeleri mahkemece istenir.

İstanbul Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 2000-TL -5000-TL arası

Bursa Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Bursa Asliye Ticaret Mahkemeleri

 

Komiser Aylık Ücret Takdiri 2000-TL -5000-TL arası

Kocaeli Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 2000-TL -5000-TL arası

Gaziantep Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 2000-TL -5000-TL arası

Denizli Konkordato

Denizli Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL-5000 TL

Elazığ Konkordato Bilgileri

Elazığ Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL-3000TL

Kütahya Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Kütahya Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 1500 TL

Manisa Konkordato Bilgileri

Manisa Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 1500 TL- 2500-TL arası

Sakarya Konkordato Bilgileri

Sakarya Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 1500 TL

Samsun Konkordato Bilgileri

Samsun Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 1500 TL

Tekirdağ Konkordato Bilgileri

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  1500 TL

Uşak Konkordato Bilgileri

Uşak Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 1500 TL

Yalova Konkordato Bilgileri

Yalova Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 1500 TL

Bartın Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Bartın Asliye Hukuk Mahkemesi

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL-2500 TL

Karabük Konkordato Bilgileri

Karabük Asliye Ticaret Mahkemesi

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Zonguldak Konkordato Bilgileri

Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesi

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Afyonkarahisar Konkordato Bilgileri

Afyonkarahisar Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Balıkesir Konkordato Bilgileri

Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Bolu Konkordato Bilgileri

Bolu Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Çanakkale Konkordato Bilgileri

Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Edirne Konkordato Bilgileri

Edirne Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Giresun Konkordato Bilgileri

Giresun Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Hatay Konkordato Bilgileri

Hatay Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

Mahkemece belirlenen komiser ücretleri ve diğer tüm ödemeler yapıldıktan sonra aynı gün geçici mühlet kararı mahkemelerce verilebilmektedir.

KONKORDATO İLANI VE TAKİP SÜRECİNİZ PROFESYONEL EKİBİMİZ TARAFINDAN YÖNETİLİR.

Konkordato, İcra İflas Kanunu (“İİK”) madde 285- 309 hükümlerinde düzenlenmiş olup işbu uygulama mali durumu bozulmuş olan borçlular ile borçlunun alacaklılarını korumayı amaçlamaktadır. Konkordato ile borçlu, borçlarını konkordato projesinde kabul edilen şekilde ödeyerek borçlarının tamamından kurtulur. Konkordato borçlu ile alacaklılar arasında yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasıdır. İcra İflas Kanunu’na göre üç çeşit konkordato düzenlemesi mevcuttur.

Konkordato, konkordatoya taraf olmayan ve bunu kabul etmeyen alacaklıları dahi bağlayan bir anlaşmadır. Bu nedenle konkordatonun kabulü için, alacaklı kişiler ve alacak miktarları bakımından iki ayrı çoğunluğun bulunması gerekir. Bu kapsamda, konkordatonun uygulanabilmesi için, alacaklıların yarısı konkordatoyu kabul etmelidir; ancak bu kişilerin alacakları toplamı da tüm alacak tutarının üçte ikisinden fazla olmalıdır.

OHAL kapsamında 31.07.2016 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerce iflas ertelemeye karar verilmesi engellenmiş ve konkordato yeniden gündeme gelmiştir. 15.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İcra ve İflas Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile konkordato yolunda değişiklikler yapılarak günümüze uyarlanması amaçlanmıştır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİMİ GEÇİNİZ.

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı
Kişisel Verilen Korunması Kanunu 07.04.2016 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sirkümüzde 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında genel bilgilendirmelere, yapılması gerekenlere ve dikkat edilecek hususlara yer verilecektir.

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı:

Kişisel verilerin korunması kanunu veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemenin yanı sıra verilerin işlenmesine yönelik birçok düzenleme getirmektedir. Kanunun asıl amacı ise kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, bunun için de kişisel verileri işleyen tarafların yükümlülüklerini, uyulacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Kanuna Göre Kişisel Veri Nedir:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örnek vermek gerekirse, ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, mail adresi, özgeçmişi, vb. özel nitelikli tüm bilgiler kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Şirketler Kanuna Uyum Sürecini Nasıl Yönetecekler:

Şirketler, öncelikle işyerlerinde bu kanun kapsamında mevcut işleyişlerini kontrol edip, işyeri uygulamalarının ne aşamada olduğunu gözlemlemeli. Sonrasında kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan bir kişi belirlemeli, bu kişileri süresi içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun tutacağı Veri Sorumluları Siciline kaydettirmelidir.

Şirketler işyerlerinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak, gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Veri Sorumluları Sicili:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili ’ne kayıt zorunluluğu getirmektedir. Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nde (VERBİS) tutulacaktır. VERBİS’e sadece internet üzerinden kayıt yapılabilir. Yazılı olarak kayıt yapılamaz. Tüm sicil işlemleri VERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Veri sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişiler Sicil’e kayıt olmak zorundadır.

–Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 – 30.09.2019,

–Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 – 31.03.2020, tarihleri arasında Sicile kayıt olmak zorundadır.

Kanunun İlgili Düzenlemelerine Uyulmamasının Cezası:

Hukuka aykırı olarak Kişisel Verinin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, yayılması, ve yok edilmesi gerektiği halde yok edilmemesi hallerinde ilgili yasaya uymamanın cezası olarak 1 – 6 yıl arası değişen sürelerde hapis cezası, İşyerlerinde Kanunda belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin karşılığı olarak 5.000 – 1.000.000 TL arası değişen tutarlarda para cezaları uygulanabilmektedir.

Not: Kanun ve yapılması gerekenler hakkında Danışmanlığımız eşliğinde verilecek hizmetler süreç içerisinde tüm detaylarıyla sizlere aktarılacaktır.

Pratik Bilgiler
Güncel Tebliğler (Özelgeler)
Güncel Yargı Kararları
Mali Takvim https://www.gib.gov.tr/ (ilişkilendirilecektir

Referanslarımız

Yayınlar

Menü