……VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

                                               

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR  

 

DAVACI:  Ad Soyadı, TC No, Tüzel Kişiler için ad ve unvanı 

VEKİLİ:  Av.  …….   Adres

DAVALI: ….Vergi Dairesi Başkanlığı –Adres (davalı idarenin bulunduğu ilin yazılması yeterlidir) 

KONU: …Tarih ve …Sayılı KDV/ÖTV/Gelir Vergisine Dair Ödeme Emrinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali Talebidir.

DAVAYA KONU ÖDEME EMRİNİN

TÜRÜ:                MİKTARI:                   DÖNEMİ

TEBLİĞ TARİHİ: Normal tebligat yapıldıysa bu tarih belirtilmelidir.  e- tebligat yapıldıysa bunun e -tebligat olduğu mutlaka belirtilmelidir. Çünkü e tebligat halinde 5 günlük ek süre gündeme gelebilir.

MÜKELLEF HESAP NO:

1-OLAYLAR

Bu bölümde maddi vaka anlatılır. Mükellefin durumu ve dava açılana kadar ki maddi olay zincirine yer verilir

2-HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ

Bu bölümde ödeme emri işlemenin niçin hukuka aykırı olduğu anlatılır. Ancak bu davada sadece 6183 sayılı Kanunun 58. Maddesinde sayılan sebepler ileri sürülebilir. Başka sebepler ileri sürülemez.

Emsal Danıştay kararları şu yöndedir.

Anayasa Mahkemesi bu konuda şu ihlal kararını vermiştir.

3-TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle dava konusu ödeme emri işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına sonrasında iptaline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/2021

 

EK: -Ödeme Emri                                                                                           Davacı Ad-Soyadı                                                           

       -Tebligat evrakı ve diğer belgeler                                                 Varsa Vekili Ad –Soyadı

      – – Varsa Vekaletname Sureti                                                                          İMZA

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü