Sahte fatura kullanma iddiasının yapılan işin niteliğine göre fatura içeriğinde yer alan emtianın faaliyette kullanılmadığı yolunda kanunen kabul edilebilir bir araştırma ve tespite dayandırılması gerektiği. İstemin Özeti: 2000 yılı işlemleri incelenen davacı adına bir kısım alımlarını içeriği itibarıyla yanıltıcı fatura ile belgelendirdiği ileri sürülerek re ’sen kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesinin kararıyla; dosyanın incelenmesinden düzenlenen vergi inceleme raporuyla, faturaların alt ve üst nüshalarını farklı düzenlemek suretiyle içeriği itibarıyla yanıltıcı fatura ticareti yaptığı tespit edilen (…) adlı şahsa ait beş adet faturayı defterlerine kaydederek hasılatını noksan beyan ettiği ileri sürülen davacı adına re’sen tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı, ancak vergi inceleme raporunda davacı şirketin yaptığı işin mahiyeti itibarıyla fatura içeriği emtianın faaliyetinde kullanılıp kullanılmadığı yolunda kanunen kabul edilebilir nitelikte bir araştırma ve tespit bulunmadığı, söz konusu fatura içeriği emtianın alınmadığı, imal edilip satılmadığı hususunun emtia dengesi kurulmak suretiyle kaydı envanter yapılarak somut olarak saptanmadan sadece faturayı düzenleyen şahıs nezdinde yapılan inceleme dikkate alınarak yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı idare, yapılan tarhiyatın yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
Danıştay 4. Daire

Tarih : 12.11.2007Esas No : 2006/4841Karar No : 2007/3488VUK Md. 359

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü