11. Ceza Dairesi
2021/11925 E
2021/7237 K.

“İçtihat Metni”
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 2021/3397 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21.04.2021 tarih ve KYB-2021/47128 sayılı ihbarname ile;
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan şüpheli… hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda … Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21.12.2020 tarihli ve 2020/80600 soruşturma, 2020/21128 esas, 2020/16351 sayılı iddianamenin iadesine dair … 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.12.2020 tarihli ve 2020/486 iddianame değerlendirme sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.01.2021 tarihli ve 2020/1215 değişik iş sayılı kararının “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun’un 174/1. maddesinde iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesinde yer alan “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” hükmü uyarınca Cumhuriyet savcısının dava açmasının zorunlu olduğu ve suçun hukuki nitelendirilmesinin de Cumhuriyet savcısına ait olduğu, bu durumda mahkemece, iddianamede gösterilen olaylarla ilgili olarak ibraz edilen deliller ve yargılama sırasında ibraz edilebilecek deliller birlikte değerlendirilerek yargılama sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği,
Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 15.01.2019 tarihli ve 2018/3659 esas, 2019/1297 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, bilirkişi raporu alınmasının mahkemenin takdirinde olduğu, bu hususun iddianamenin iadesi sebebi yapılamayacağı, gerek görüldüğünde mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılabileceği gibi Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2018/427 esas, 2018/517 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, vergi suçlarında fatura asıllarına ulaşarak duruşmada incelenmesi zorunluluğundan vazgeçilmiş olduğu, somut olayda iddianameye konu eylemin 5237 sayılı Kanun’un 204. maddesinde düzenlenen sahtecilik suçunu değil, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde düzenlenen vergi suçunu teşkil ettiği, faturaların sahte olduğuna ilişkin vergi tekniği raporu, vergi suçu raporu ve komisyon mütalaasının dosya arasında bulunduğu, mahkemenin gerek gördüğü takdirde bu hususta tekrar rapor alabileceği cihetle iade gerekçelerinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174. maddesinde sayılan iade sebepleri kapsamında da bulunmadığı gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,
Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 21.12.2020 tarihli 2020/80600 Soruşturma ve 2020/21128 Esas sayılı iddianamenin iadesine ilişkin … 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.12.2020 tarih ve 2020/486 iddianame değerlendirme sayılı kararına vaki itirazın reddine dair … 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.01.2021 tarih ve 2020/1215 Değişik İş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 27.09.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü