“çeşitli şirketlerde yöneticilikleri olması nedeniyle tüm mesailerini şirketin faaliyet konusunda harcamalarının olanaksız olduğu kabul edilmek suretiyle 2009 yılında ödenen toplam 355.142,18-TL huzur hakkı tutarının, ticari faaliyetinin idamesi veya ticari kazancın elde edilmesiyle doğrudan ilgisi bulunmadığı ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiğinin belirtilmesi üzerine beyan tablosunun düzeltilmesi neticesinde 2006 yılı zararı azaltılmış ise de,

ödemelerin gerçekte yapılmadığı veya başka isimler altında yapıldığı yolunda herhangi saptama olmadığı, ticari amaçla kurulduğu tartışmasız olan ve kira geliri ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gereken davacı şirketin, ilgili yasalar uyarınca yönetim ve denetim kurulu bulundurmasının zorunlu olduğu, şirket yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerinin, ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilmeyeceği yolunda herhangi bir yasal düzenleme de bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.”
(Danıştay 3. D. K:2013/647)

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü