Ticari kazancın tespitinde ise “tahakkuk” ve “dönemsellik” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasını ifade eder.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27 nci maddede yazılı giyim giderlerinin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21 inci maddesinde; “Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir….” hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamalar 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Diğer taraftan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 ve 20 inci maddelerinde; fondan bu maddeler kapsamında karşılanan tutarların, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, gelir vergisi stopaj desteğinin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmek suretiyle uygulanması nedeniyle, teşvik kapsamında ödenen sigorta primlerinin öncelikle gider kayıtlarına alınması ve akabinde söz konusu tutarların terkin edildiği tarihte “602 Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ödeyeceğiniz tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fondan karşılanan sigortalı ve işveren hissesi primleri ile fondan karşılanan ücret desteğinin ise 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddelerinin açık hükmü gereği gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü