Vergi Tekniği Raporu Tebliği

“Vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmediği, fakat yargılama esnasında sunulduğu hallerde adil yargılanma hakkı ihlal edilmekte midir?”

“Vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmediği ancak davalı idarece dava dosyasına sunulduğu hallerde, bu raporun davacıya tebliğ edilerek haklılığı ortaya koymaya yönelik delilleri ileri sürmesine imkan verilebileceği, dava aşamasında giderilebilecek bu eksikliğin hakkaniyete uygun yargılama hakkını ihlal etmediği gibi esaslı bir şekil hatası da oluşturmadığı hakkında Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 03/07/2019 tarih ve E:2019/570, K:2019/467 sayılı kararı.”

“Vergi inceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi nedeniyle oluşan eksikliğin mahkemelerce yargılama aşamasında giderilebileceği, bu durumun hakkaniyete uygun yargılama hakkını ihlal etmediği ve esaslı bir şekil hatası oluşturmadığı hakkında Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 03/07/2019 tarih ve E:2019/559, K:2019/437 sayılı kararı.”

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü