Vergi Muamelelerine Karşı Hata Düzeltme ve Şikayet Başvuru Yolu,

Vergilendirme işleminden doğan anlaşmazlık, bir hukuki ihtilaftan değil de, maddi hatadan kaynaklanmakta ise, pahalı ve uzun olan bu dava yolundan ayrı olarak Vergi Usul Kanununun 116. ila 126. maddelerinde vergi literatüründe “Düzeltme ve Şikayet Müessesesi” denilen bir idari başvuru yolu düzenlenmiştir.

Bu yola başvurulabilmesi için ortada bir hukuki ihtilaftan ziyade, Vergi Usul Kanununun sözü geçen maddelerinde yazılı olan “vergi hatası”nın bulunması gerekmektedir.

Vergi hatası türlerinden birini yapısında taşıyan sakat bir vergilendirme işlemine karşı beş yıllık zamanaşımı süresi içinde kalmak koşuluyla, bu hata, vergi dairesince re’sen ya da yükümlünün başvurusu üzerine düzeltilebilir.

Düzeltme başvurusu vergi dairesince reddedilen yükümlünün ise, şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na başvuru olanağı vardır.

Düzeltme ve şikayet başvurusu yolları, vergilendirme işlemlerindeki belli sakatlıkların giderilmesini sağlamakta, uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurulmadan önce idari merciler önünde çözümlenmesi ile hukuk devleti ilkesinin işlerlik kazanmasında etkili olmaktadır.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü