İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirket ortaklarınızın … tarihinde … TL, … tarihinde … TL olmak üzere toplam … TL’yi sermaye artırımında kullanılmak üzere ve banka dekontlarında “Sermaye Avansı” açıklaması belirtilmek suretiyle şirketinizin banka hesabına yatırdığı, alınan avansların “Özkaynaklar” grubunda yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına kayıt edildiği, … tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında … TL sermaye artırımı yapılmasına artırılan sermayenin … TL’sinin sermaye yedeklerinden, geriye kalan … TL’nin ise nakit olarak karşılanmasına karar verildiği, sermaye artırımı işleminin … Ticaret Sicil Müdürlüğünce … tarihinde tescil edildiği ve nakit karşılanacak kısmın … TL’sinin de …ayı içinde şirketin banka hesabına ortaklarca ödendiği, şirketinizin ihtiyaç duyduğu ve üzerine üretim tesisi inşa etmek üzere … tarihinde … TL ihale bedeli ile fabrika arsası satın alındığı, ayrıca sermaye artırımı öncesi ortaklardan alınmış olan “331” ve “431” no.lu hesaplarda izlenen … TL ortaklara borç bulunduğu ve bu tutarın sermayeye eklenmediği belirtilerek ana faaliyet konunuz kapsamında ihtiyaç duyularak üzerine üretim tesisi inşa edilmek üzere fabrika arsası satın alınması ve sermaye artırımı sonrasında şirket ortaklarından alınan borçların şirket ortaklarına ödenmesi durumunda Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen sermaye artırımında indirim uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si”nin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddeyle verilen yetkiye istinaden çıkartılan 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendiyle, arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, Tebliğin “10.6.3.1.1. Sermaye avanslarının durumu” başlıklı bölümünde:

“İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

  1. a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi ve
  2. b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi

şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin 10.6.4.2.4. bölümünde de; “Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, … tarihinde şirketinizce satın alınan fabrika arsasının bedeli yapmış olduğunuz sermaye artırımı tutarından yüksek olduğundan ilgili Bakanlar Kurulu Kararına göre nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi oranı % 0 olarak uygulanacaktır.

 

 

 

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü