Nakdi sermaye borcunun ortaklarca süresinde ödenmemesi durumunda;

Sermaye borcunun ödenmesi gereken son tarihten sonra, şirketin sermaye olarak kullanması gereken nakdin ortaklar tarafından kullanıldığı ve ortağa menfaat sağlandığı anlamına gelmesi,

Şirketin kaybının (paranın yatırım kazancı ya da borçlanma maliyetinin) ortaktan tazmin edilebileceği,

Ortağın temerrüt faizi ödeyebileceği,

Iskat uygulanabileceği ve ıskata rağmen tazminatın ve o tarihe kadar işleyen temerrüt faizinin istenebileceği,

Gerek Yargıtay ve gerekse Gelir İdaresi uygulaması açısından süresinde ödenmeyen sermayenin alacak olarak nitelendirdiği,

Yargıtay içtihadı uyarınca ortağın 3. kişi sayılacağı, hem şirket alacaklıları hem de şirket tarafından icra takibine muhatap olabileceği,

Ortakların şirkete sermaye olarak koydukları nakitleri sonradan şirketten çekmeleri halinde oluşan şirket alacağı ile, sermayeyi süresinde ödememeleri dolayısı ile oluşan şirket alacağı arasında özünde fark bulunmadığı, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınacağı,

Şirket yönetimlerinin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi ve dolayısıyla süresinde ödenmemiş sermaye borçları ile ilgili TTK’da yer alan önlem ve yaptırımların uygulanması gerekliliği,

Yazımda belirtilen yargı kararının emsal olmakla birlikte içtihat niteliği taşımadığı, Yargı organlarınca farklı kararlar verilebileceği, son yıllarda yargı kararlarının idare lehine evrilmeye başladığı,
Kararda süresinde ödenmeyen sermaye borcunun alacak niteliğine dönüşüp dönüşmediğine, Yargıtay içtihadı doğrultusunda ortakların 3. kişi sayıldığına, sermaye borcunun süresinde ödenmemesi dolayısıyla şirketin kaybının giderilmesi (tazminat) gerektiğine, şirketlerin basiretli yönetilmesi gereğine ve yukarıda altını çizdiğimiz diğer kimi konulara değinilmediği,
hususları dikkate alındığında, süresinde ödenmemiş sermaye tutarının transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına yol açtığı iddiası pek de hafife alınamaz.

Bu sebeple ortaklar tarafından sermaye borçlarının süresinde ödenmemesinin şirketleri finansman sıkıntısı yanında, vergisel sıkıntıya da sokabileceği unutulmamalıdır.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü