Davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 20.07.2022 tarih ve 2022/1,2,3,4,5 ana takip numaralı ödeme emirlerinin; asıl borçlu şirket hakkındaki takip yolları tüketilmeden davacıya gelinemeyeceği, amme alacaklarının zamanaşımına uğradığı, şirket temsilciliğinden ayrıldığı, davacının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı ileri sürülerek iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
Davalı İdareden;
1-Dava konusu ödeme emirlerinin ve bunun davacıya tebliğine ilişkin tebliğ evraklarının okunaklı birer suretlerinin dosyaya ibrazına,
2-Dava konusu ödeme emirleri içeriği kamu alacaklarının neden kaynaklandığı ve nasıl kesinleştirildiğinin sorulmasına,
3-Davaya konu ödeme emirlerinden önce anılan kamu alacakları için asıl borçlu şirket adına ihbarname ve ödeme emri tanzim ve tebliğ edilip edilmediğinin sorulmasına, tanzim edildiyse ihbarname ve ödeme emrinin birer örneği ile bunların borçlu şirkete tebliğine dair tüm evrakların (tebliğ alındısı veya alındıları üzerinde bu ödeme emirlerinin numaralarının ayrıntılı olarak gösterildiği şekilde ve de tebliğin yapılamaması halinde mutlaka tebligatın yapılamadığını gösteren şerhi ihtiva eden tebliğ zarfının önlü arkalı ve okunaklı birer örneği, ilan yazıları, gazete örnekleri vs)Mahkememize ibrazının istenilmesine,
4- Davacı hakkında düzenlenen ödeme emirleri ile asıl borçlu şirket hakkında düzenlenen ödeme emirlerinin ve ihbarnamelerin ayrı ayrı eşleştirilmesi suretiyle hazırlanacak tablo ile birlikte Mahkememize ibrazının istenilmesine,
5- Dava konusu ödeme emirleri içeriği borçların cebren tahsili için asıl borçlu şirket adına, işbu davaya konu ödeme emrinin tanzim/tebliğ tarihlerinden önce haciz uygulanıp uygulanmadığının sorularak, uygulanmışsa
-Haciz varakalarının, bildirilerinin,
-Acz halinin tespitine ilişkin belgelerin,
-Yapılan malvarlığı araştırmasına ilişkin belgelerin (araç ve taşınmaz varlıkları ile banka hesaplarına yönelik)
-Yapılan malvarlığı araştırması sonucu haczedilebilecek/haczedilen malvarlığının borcu karşılamaya yetmediğinin tespitine ilişkin izahatın istenilmesine,
6- Dava konusu ödeme emirleri içeriği vergi borçları ile ilgili olarak asıl borçlu şirket adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emrine karşı dava açılıp açılmadığının sorulmasına, dava açılmışsa davaya ilişkin bilgilerin (açılan davaların hangi mahkemelerin esasında kayıtlı olduğu, davaların esas numaraları, davalar sonuçlanmışsa davaların sonucu) istenilmesine,
7- Dava konusu ödeme emirleri içeriği vergi borçları açısından, davacının asıl borçlu şirketin ilgili dönem kanuni temsilcisi olduğunu ispatlayacak her türlü bilgi ve belgenin okunaklı birer örneğinin istenilmesine,
8- Olayda zamanaşımı süresini kesecek herhangi bir durumun mevcut olup olmadığının sorulmasına, davalı idare tarafından yapılan açıklamalara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin bir örneğinin istenilmesine,
Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. ve 27.maddesinin 2.fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin (30) gün olarak belirlenmesine, 07.09.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü