“Davacı şirketin iade istemine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunu Vergi Dairesi Müdürlüğüne 08.04.2009 tarihinde ibraz etmiş olmasına karşın, aradan iki yıldan daha fazla bir zaman geçtikten sonra Vergi Dairesi Müdürlüğünce inceleme talep edildiği ve halen incelemenin devam ettiği, davacının iade isteminin inceleme raporuyla yerine getirilmesi için idareye tanınabilecek makul sürenin aşıldığı, ortada iadenin yapılmamasını öngören bir vergi inceleme raporu bulunmadığından vergi idaresince davacının iade isteminin yerine getirilmemesi keyfilik teşkil edeceğinden, dava konusu işlemin iadeye ilişkin kısmının reddinde de hukuka uyarlık görülmediği…”
(Danıştay 4. D. K:2016/257)

Sosyal Medya’da Paylaş

Menü